Кит-Го Маркет Бр.18

Кит-Го Маркет Бр.18
ул. Маршал Тито, бр. 15
М.Каменица Република Македонија
Телефон: 078 304 485
Емаил: kitgokamenica1@yahoo.com