Кит-Го Маркет бр.46 Трговски центар

Кит-Го Маркет бр.46 Трговски центар
Кеј Маршал Тито, бр. 37/локал34
Штип Република Македонија
Телефон: 078 250 010
Емаил: kitgostiptrgovski@yahoo.com